Imprint

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στον χώρο αυτό σας παρέχονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, κατά την πρόσβαση και περιήγηση στον δικτυακό τόπο www.stene-film.com.
O δικτυακός τόπος www.stene-film.com προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Με την είσοδο και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, τεκμαίρεται η συγκατάθεσή σας με όλους τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου Ιστού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, η Stene Film παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Stene Film, καθώς και πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό.

Η συντακτική ομάδα του δικτυακού τόπου www.stene-film.com δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής. Αξιώσεις κατά των συντακτών του www.stene-film.com οι οποίες σχετίζονται με βλάβη υλικής ή άυλης φύσης, προκληθείσας από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των παρεχόμενων πληροφοριών ή εξαιτίας της χρήσης ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων δεν υφίστανται, εκτός από την περίπτωση της ύπαρξης πρόθεσης ή βαρειάς αμέλειας. Η συντακτική ομάδα του www.stene-film.com διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αλλάξει μέρη των σελίδων ή ή την παρεχόμενη διαδικτυακή υπηρεσία στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δύναται δε να προσθέτει και να διαγράφει, όπως επίσης να παύει, προσωρινά ή μόνιμα, τη δημοσίευσή της.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του www.stene-film.com κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/ υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το www.stene-film.com  δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων ή υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, καθώς και όλα τα σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, ήχοι, βίντεο και όλο, γενικά, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της Stene Film. Απαγορεύεται στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, αναπαράγουν, μεταφέρουν ή τροποποιούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Stene Film.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση, αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου περιεχομένου του www.stene-film.com χωρίς έγγραφη άδεια.

Επίσης απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού. Απαγορεύεται η μετάδοση περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Απαγορεύεται η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του www.stene-film.com ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.

Επίσης απαγορεύεται η παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα PHP/Mysql/HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του www.stene-film.com.

Απαγορεύεται η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/ και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/ και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.stene-film.com.

Τέλος δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνικών frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Stene Film. Κανένας δικτυακός τόπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει “meta tags” ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Stene Film.

Διευκρινίζεται ότι, ο χρήστης του www.stene-film.com είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το www.stene-film.com, οι συνεργάτες του ή/ και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/ διαφοράς/ διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.stene-film.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.stene-film.com.

Το www.stene-film.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο το site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτό τίθεται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Για τις άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες (“hyperlinks”) που βρίσκονται εκτός του δικτυακού τόπου του www.stene-film.com, ευθύνη προς το www.stene-film.com τίθεται σε ισχύ μόνο σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η συντακτική ομάδα του www.stene-film.com δεν προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να αποτραπεί η χρήση κάθε είδους τυχόν παράνομου περιεχομένου, ενώ είτε φέρει γνώση είτε της είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο να το κάνει. Η συντακτική ομάδα του www.stene-film.com δηλώνει ότι, κατά τη στιγμή της δημιουργίας των υπερ-συνδέσμων από τον δικτυακό τόπο του www.stene-film.com προς άλλες ιστοσελίδες, δεν γνωρίζει την ύπαρξη κανενός είδους παράνομου περιεχομένου στις σελίδες όπου παραπέμπει. Αναφορικά με το παρόν και το μελλοντικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο ή την πατρότητα των διασυνδεδεμένων σελίδων το www.stene-film.com δεν έχει καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, το www.stene-film.com διαχωρίζει τον εαυτό του από όλα τα περιεχόμενα των ξένων προς τον διαδυκτιακό τόπο του www.stene-film.com διασυνδεδεμένων σελίδων, προπαντώς κατά τις περιπτώσεις εκείνες, όπου μετά τη χρονική στιγμή της αρχικής δημιουργίας του συνδέσμου, έχουν προκύψει αλλαγές σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις αναφορές/ υπερ-συνδέσεις που παρέχονται στον δικτυακό τόπο του www.stene-film.com. Στις περιπτώσεις παράνομου, ανακριβούς ή ελλιπούς περιεχομένου και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις δημιουργίας βλαβών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παραπάνω πληροφορακού υλικού, η ευθύνη έγκειται αποκλειστικά στον πάροχο της ιστοσελίδας, στην οποία γίνεται παραπομπή/ υπερ-σύνδεση. Η συντακτική ομάδα του www.stene-film.com δηλώνει υπεύθυνα, ότι διαχωρίζει τη θέση της από όλα τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων με το www.stene-film.com.

Οι επισκέπτες / χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η Stene Film, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημία, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.stene-film.com καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και επομένως και στις σελίδες του www.stene-film.com. Η διεύθυνση IP δεν κρατείται από τα συστήματα του www.stene-film.com (server, data base, δικτύου κ.τ.λ.), ενώ δύναται να γνωστοποιηθεί, μόνο εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της προβλεπόμενης – δια νόμου – διαδικασίας, από τις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες κρατικές αρχές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Stene Film διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί καθ΄οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι χρήστες/ επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση των δημοσιευμένων στοιχείων επικοινωνίας της Stene Film, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την αποστολή μη ζητηθείσας πληροφόρησης/ αλληλογραφίας, δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται ρητά και διώκεται ποινικά η αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 

Συντακτική ομάδα του
www.stene-film.com

CONTACT/ INFORMATION

STENE FILM – ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΣΣΑ (IRENE DROSSA)

VAT number EL 062350969
local tax office: Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

adress:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 38
55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
phone nr.: +30 2314 009793
mobile nr.: +30 6955580622
email.: info@stene-film.com